latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијски лизинг

Надзор финансијског лизинга

Законом о финансијском лизингу Народна банка Србије је одређена као институција која издаје и одузима дозволе за обављање послова финансијског лизинга; даје сагласност за стицање удела/акција у даваоцима финансијског лизига,  сагласност на именовање органа управљања давалаца финансијског лизинга, као и друге сагласности, сагласно Закону о финансијском лизингу.

Народној банци Србије је Законом о финансијском лизингу поверено вршење надзора над пословањем давалаца финансијског лизинга, како посредног, тако и непосредног. Народна банка Србије   изриче  мере против  давалаца  финансијског лизинга у случајевима када се надзором  утврде незаконитости и неправилности у њиховом пословању.  Због учињених незаконитости и неправилности у пословању,  даваоцима финансијског лизинга и/или  члановима органа управљања тих давалаца финансијског лизинга могу бити изречене и новчане казне прописане Законом о финансијском лизингу. О мери, односно о новчаној казни  Народна банка Србије одлучује решењем.

Посредан надзор давалаца финансијског лизинга врши се увидом у извештаје, другу документацију и податке које давалац лизинга доставља Народној банци Србије сагласно прописима или на захтев Народне банке Србије, као и податке којима Народна банка Србије располаже.

Непосредан надзор Народна банка врши увидом у пословне књиге и документацију даваоца лизинга, као и другу документацију.

Народна банка Србије доноси и подзаконске акте којима ближе уређује пословање давалаца финансијског лизинга, на основу овлашћења  прописаних  Законом о финансијском лизингу,  Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Законом о заштити корисника финансијских услуга, Законом о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, односно  Законом о рачуноводству.

Основни циљеви надзора над пословањем давалаца финансијског лизинга су:

  • јачање поверења јавности у финансијски сектор и лизинг,
  • обезбеђивање транспарентности финансијског тржишта,
  • развој финансијског тржишта заснован на фер конкуренцији,
  • заштита и едукација прималаца лизинга,
  • ефикасно спровођење консолидоване супервизије учесника у финансијском сектору.

Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за прво тромесечје 2019. године
01.10.2019. Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за прво тромесечје 2019. године
Анализа одговора давалаца финансијског лизинга на упитник о активностима давалаца финансијског лизинга из области управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма за период 1. јануар – 30. јун 2019. године
13.08.2019. Анализа одговора давалаца финансијског лизинга на упитник о активностима давалаца финансијског лизинга из области управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма за период 1. јануар – 30. јун 2019. године
Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за четврто тромесечје 2018. године
28.05.2019. Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за четврто тромесечје 2018. године
Анализа одговора давалаца финансијског лизинга на упитник о активностима давалаца финансијског лизинга из области управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма за период април – септембар 2018. године
25.04.2019. Анализа одговора давалаца финансијског лизинга на упитник о активностима давалаца финансијског лизинга из области управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма за период април – септембар 2018. године
Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за треће тромесечје 2018. године
24.01.2019. Сектор финансијског лизинга у Србији – извештај за треће тромесечје 2018. године
Погледајте...
Шта је финансијски лизинг
Прописи
Споразуми о сарадњи
Спречавање прања новца и финансирања тероризма
Одговори на најчешће постављана питања у вези са применом Одлуке о Смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма